Algemene voorwaarden

The Foxtales Company BV, Leuvensebaan 17A, 3040 Huldenberg

 1. Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn inclusief 21% BTW. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. (Anders bedraagt de geldigheidsduur 20 werkdagen.) De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

 2. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

 3. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Diensten blijven de eigendom van de The Foxtales Company tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte dienst integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van de dienst.

 4. De koper dient te zorgen dat de diensten door de The Foxtales Company op een normale manier kunnen aangeleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Indien hieraan niet is voldaan, is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de The Foxtales Company te vergoeden.

 5. De opdrachtgever heeft recht op één revisieronde, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

 6. De geleverde teksten blijven eigendom van The Foxtales Company tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.

 7. Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk, tenzij anders overeengekomen.

 8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van The Foxtales Company. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.

 9. De koper dient de geleverde diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de The Foxtales Company worden gemeld. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

 10. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de The Foxtales Company niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de The Foxtales Company is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan The Foxtales Company worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. The Foxtales Company draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 11. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 10 werkdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft The Foxtales Company het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 12. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft The Foxtales Company het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 13. Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

 14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Leuven gebracht worden.